MONOPOL društvena igra

700,00 RSD (sa PDV-om)

Opis

Monopol je tržišno stanje u kojem se na strani ponude nalazi samo jedan prodavac koji je u mogućnosti da odlučujuće utiče na formiranje cena, a na strani potražnje nalazi se mnoštvo kupaca bez mogućnosti izbora drugog dobavljača i uticaja na cenu. Za monopolistu ne važi marginalno pravilo.

Monopolistička pozicija na tržištu omogućava mu da maksimizira profit proizvodeći onu količinu proizvoda i usluga za koju su marginalni troškovi jednaki marginalnom prihodu. Teorijski gledano i za monopolistu važi marginalno pravilo, jer i monoplista proizvodi do tačke u kojoj su marginalni troškovi jednaki marginalnom prihodu. Međutim, razlika između monopoliste i preduzeća koje posluje u savršenoj konkurencciji je taj što je kriva marginalnog prihoda kod monopoliste opadajuća. A opadajuća kriva marginalnog prihoda prizilazi iz činjenice da je kriva tražnje kod monopoliste takođe, opadajuća. Zbog navedenih karakteristika krivih marginalnog prihoda i tražnje vidi se da monoplista može manipulisati cenom i proizvodom. U svakom slučaju, nivo proizvodnje monopola je društveno neefikasan.